Företag

GESTALTTERAPI

Vill du nå framgång i arbetslivet?

För att kunna göra ett effektivt arbete tillsammans behöver vi människor relatera till varandra även informellt och personligt. Vi måste alltså ha lika mycket fokus på relationsfrågorna som på sakinnehållet för att åstadkomma verklig förändring. Det betyder att vi behöver stanna upp och utforska dynamiken i samspelet oss människor emellan. Förmågan att medvetandegöra vad som händer här och nu är avgörande för en hållbar utveckling. Det är en av de grundläggande förmågor som jag hjälper mina klienter att träna på.

Gestaltteorins metodik och förhållningssätt är kraftfullt för individens utveckling men även i utveckling av arbetsgrupper och organisationer.

Jag arbetar utifrån nuet och möter er där ni är, med era behov, problem och möjligheter, företagskultur och förutsättningar som finns ”här och nu”. Jag bidrar med min närvaro och uppmärksamhet tillsammans med mina verktyg till en ökad medvetenhet. Genom detta stöttar jag er att bli mer medvetna om vägval och lösgör kraft hos medarbetare att tillsammans arbeta kreativt och konstruktivt mot sina mål. Det är mer en fråga om förhållningssätt och förståelse för processen än metoder i sig.

Jag använder mig själv som instrument, har en god förmåga att avgöra hur och när jag använder modeller och verktyg och känner mig fri att modifiera det jag gör så att det stödjer processen just då, istället för att göra det på något som kan ses som ”rätt sätt eller i rätt ordning”.

Individuellt samtalsstöd kan också ske via Skype, Zoom eller Messenger.

Ledarutveckling Sandell Utveckling Gestaltterapi

Ledarutveckling

Som ledare måste du förstå verksamhetens behov och kunna avgränsa och prioritera för att nå målen som ska göras tydliga och begripliga för medarbetarna. Därtill behöver du ha förmåga att motivera och stödja medarbetarna att ta ansvar och prestera. Ledarskap handlar om att leda mänskliga processer i syfte att skapa resultat – både för människan och verksamheten. Det ställer krav på din självmedvetenhet och förmåga att läsa in situationen i omgivningen. Jag hjälper dig att utveckla dessa förmågor.

Ledarutveckling kan ske individuellt eller i grupp.

Teamutveckling

Gruppers effektivitet påverkas av deras förmåga att samarbeta. Brister i samarbetsförmåga skapar ofta otrivsel och energiläckage, som i sin tur inverkar negativt på resultatet. Insatser för grupputveckling är en god investering för ökad medvetenhet om kommunikation och mellanmänskliga relationer samt att skapa gemensam förståelse för uppdraget och bra strukturer.
Med min hjälp kan gruppen utvecklas till ett högpresterande team.

Teamutveckling Sandell Utveckling Gestaltterapi
Handledning Sandell Utveckling Gestaltterapi

Handledning

Handledning är att utvecklas som människa, skapar en större säkerhet hos dig och påverkar samarbetet i gruppen positivt. Det är ett samtal om de erfarenheter du får i din yrkesroll och ett tillfälle för reflektion och lärande. Den är yrkesmässig då yrkesutövandet står i fokus och personlig eftersom yrkesutövandet i hög grad handlar om dig som utövar yrket. Jag hjälper dig att stanna upp, reflektera kring hur du påverkar och påverkas av andra och den situation som är just nu.

Handledning kan ske individuellt eller i grupp.

Coaching

Coaching sker i en samarbetande process mellan mig som coach och dig som fokusperson, vars syfte är din utveckling och förändring. Som coach stöttar jag dig att utforska dina resurser t ex dina kunskaper, erfarenheter, värderingar och egenskaper och jag använder mig av metoder och övningar för att du ska få aktivera dessa resurser. Genom att få hjälp att stanna upp och reflektera gör du nya insikter och får ett ökat medvetande om dig själv. Denna ökade medvetenhet ger dig därefter nya möjligheter för dina val och ditt agerande.

Coaching kan ske individuellt eller i grupp.

Coaching Sandell Utveckling Gestaltterapi
Coaching Sandell Utveckling Gestaltterapi

Konflikthantering

För att lösa en konflikt behöver de involverade parterna komma till tals med varandra och förstå varandras olika behov som krockar. Men ett gestaltiskt förhållningssätt i konflikthantering stannar inte vid att enbart hantera direkt inblandade parter vilket ofta riskerar att skuldbelägga individer. För att förstå grundorsaken till konflikten behöver vi vidga perspektivet och kartlägga krafterna i hela sammanhanget och hur dessa påverkar konflikten. Tillsammans utforskar vi vilken funktion konflikten fyller och vad den är ett uttryck för. Konflikter bär på en stor mängd information och ger utryck för vad som sker i systemet på fler nivåer än en. Därför är det viktigt att utforska hela situationen, för om man inte hanterar grundorsaken finns risk att liknande konflikt dyker upp någon annanstans i systemet.

Ledarutveckling Sandell Utveckling Gestaltterapi

Ledarutveckling

Som ledare måste du förstå verksamhetens behov och kunna avgränsa och prioritera för att nå målen som ska göras tydliga och begripliga för medarbetarna. Därtill behöver du ha förmåga att motivera och stödja medarbetarna att ta ansvar och prestera. Ledarskap handlar om att leda mänskliga processer i syfte att skapa resultat – både för människan och verksamheten. Det ställer krav på din självmedvetenhet och förmåga att läsa in situationen i omgivningen. Jag hjälper dig att utveckla dessa förmågor.

Ledarutveckling kan ske individuellt eller i grupp.

Teamutveckling Sandell Utveckling Gestaltterapi

Teamutveckling

Gruppers effektivitet påverkas av deras förmåga att samarbeta. Brister i samarbetsförmåga skapar ofta otrivsel och energiläckage, som i sin tur inverkar negativt på resultatet. Insatser för grupputveckling är en god investering för ökad medvetenhet om kommunikation och mellanmänskliga relationer samt att skapa gemensam förståelse för uppdraget och bra strukturer.
Med min hjälp kan gruppen utvecklas till ett högpresterande team.

Handledning Sandell Utveckling Gestaltterapi

Handledning

Handledning är att utvecklas som människa, skapar en större säkerhet hos dig och påverkar samarbetet i gruppen positivt. Det är ett samtal om de erfarenheter du får i din yrkesroll och ett tillfälle för reflektion och lärande. Den är yrkesmässig då yrkesutövandet står i fokus och personlig eftersom yrkesutövandet i hög grad handlar om dig som utövar yrket. Jag hjälper dig att stanna upp, reflektera kring hur du påverkar och påverkas av andra och den situation som är just nu.

Handledning kan ske individuellt eller i grupp.

Coaching Sandell Utveckling Gestaltterapi

Coaching

Coaching sker i en samarbetande process mellan mig som coach och dig som fokusperson, vars syfte är din utveckling och förändring. Som coach stöttar jag dig att utforska dina resurser t ex dina kunskaper, erfarenheter, värderingar och egenskaper och jag använder mig av metoder och övningar för att du ska få aktivera dessa resurser. Genom att få hjälp att stanna upp och reflektera gör du nya insikter och får ett ökat medvetande om dig själv. Denna ökade medvetenhet ger dig därefter nya möjligheter för dina val och ditt agerande.

Coaching kan ske individuellt eller i grupp.

Coaching Sandell Utveckling Gestaltterapi

Konflikthantering

För att lösa en konflikt behöver de involverade parterna komma till tals med varandra och förstå varandras olika behov som krockar. Men ett gestaltiskt förhållningssätt i konflikthantering stannar inte vid att enbart hantera direkt inblandade parter vilket ofta riskerar att skuldbelägga individer. För att förstå grundorsaken till konflikten behöver vi vidga perspektivet och kartlägga krafterna i hela sammanhanget och hur dessa påverkar konflikten. Tillsammans utforskar vi vilken funktion konflikten fyller och vad den är ett uttryck för. Konflikter bär på en stor mängd information och ger utryck för vad som sker i systemet på fler nivåer än en. Därför är det viktigt att utforska hela situationen, för om man inte hanterar grundorsaken finns risk att liknande konflikt dyker upp någon annanstans i systemet.